Mr. Saleh Al Rashidi


Mr. Saleh Al Rashidi
Team Leader Enterprise Risk Management at KPC